Media

Audiogalerie

R. Strauss: Hornkonzert Nr 2 - Rondo-Allegro

R. Strauss: Hornkonzert Nr2 - Allegro

Hidas Horn concert - 1. title

Hidas 2. tétel

Videogalerie

Frigyes Hidas:Hornkonzert Nr.1 - III.Satz
Frigyes Hidas: Horn Konzert Nr.1 - I. Satz
Frigyes Hidas: Hornkonzert Nr.1 - II. Satz
R. Strauss: Hornkonzert Nr. 2 - III.Satz
R.Strauss: Hornkonzert Nr. 2. II.Satz
R. Strauss: Hornkonzert Nr.2 - I.Satz
F. Hidas: Horn Konzert No.3. 1. part